Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/3209
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về việc làm sau tốt nghiệp của cựu sinh viên trường Đại học Đà Lạt
Authors: Vũ, Thị Thùy Dung 
Trương, Thị Lan Hương 
Đào, Thị Hiếu 
Phạm, Hồng Hải 
Nguyễn, Thị Thục Duyên 
Issue Date: 2023-03
Place of publication: Hà Nội
Publisher: Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Journal: Tạp chí Xã hội học
Volume: 1
Issue: 161
Pages: 34-46
URI: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/3209
Type: Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (có ISSN), bao gồm book chapter
Appears in Collections:Tạp chí (Khoa Xã hội học và Công tác xã hội)

Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

29
Last Week
0
Last month
checked on Mar 2, 2024

Download(s)

5
checked on Mar 2, 2024

Google ScholarTM

Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.