Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/3197
Title: Địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ Cơ-ho và Chu-ru ở Lâm Đồng từ tiếp cận liên ngành (Nghiên cứu trường hợp tại huyện Di Linh và Đơn Dương)
Authors: Lê, Thị Nhuấn 
Ngô, Thị Thu 
Issue Date: 2023-11
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Pages: 121-135
Conference: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học trong Trường Đại học
URI: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/3197
Type: Bài báo đăng trên KYHT quốc tế (có ISBN)
Appears in Collections:Kỷ yếu hội thảo (Khoa Quốc tế học)

Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

17
Last Week
0
Last month
checked on Mar 2, 2024

Google ScholarTM

Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.