Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2920
Title: Khám phá nhu cầu của khách du lịch về loại hình du lịch cộng đồng tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Ngân 
Keywords: Du lịch cộng đồng;Nhu cầu du lịch
Issue Date: 2023
Place of publication: Trường Đại học Đà Lạt
Publisher: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Pages: 179-194
Conference: Kỷ yếu hội thảo Khoa học: Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành
URI: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2920
Type: Bài báo đăng trên KYHT trong nước (có ISBN)
Appears in Collections:Kỷ yếu hội thảo (Khoa Du lịch)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Khám phá nhu cầu của KDL về loại hình du lịch cộng đồng.pdf617.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

233
Last Week
10
Last month
checked on Dec 9, 2023

Download(s)

331
checked on Dec 9, 2023

Google ScholarTM

Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.