C0971512.png picture
Full Name
Dương, Bảo Ninh (Ninh Duong-Bao)
Academic Title
Ph.D - Computer Science and Technology
Email
ninhdb@dlu.edu.vn
 
 
Biography
Ninh Duong-Bao received a B.S. degree from Dalat University, Vietnam in 2003, an M.S. degree from The University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City in 2012; all in Computer Science. He is currently working toward a Ph.D. degree in the College of Computer Science and Electronic Engineering, Hunan University, China. His research interests include Wireless Communication Networks, Optimization Algorithms, Statistical Models and Applications, Indoor Positioning Systems (IPS), and Machine Learning. He is a lecturer in the Faculty of Mathematics and Computer Science, Dalat University, Dalat, Vietnam.
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Giảng viên
 
Employment History
Trợ giảng (2003 - 2004): Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Đà Lạt
Giảng viên (2004 - 9/2017): Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Đà Lạt
Nghiên cứu sinh (2017-2023): Trường Đại học Khoa học máy tính và Kỹ thuật điện tử, Đại học Hồ Nam, Changsha, Trung Quốc.
Giảng viên (2023 - đến nay): Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Đà Lạt
 
Research Expertise/Interests
Indoor Positioning System (IPS)
Machine Learning
Deep Learning
Optimization Algorithms
Classification Methods
Wireless Communication Network
Statistical Models and Applications
 
Loading... 8 0 5 0 false
Experience in Applied R&D, contract research, consultancies, patents
Mô hình ứng dụng IPS tại phòng Lab 324, College of Computer Science and Electronic Engineering, Hunan University, Hunan, China; Mô hình ứng dụng IPS tại Thư viện điện tử, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam.
 
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
Tham gia xây dựng chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu, hệ kỹ sư năm 2021, Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Đà Lạt.
 
Service to public sector departments and statutory authorities, agencies, boards, committees and inquiries
1. Tác giả Giáo trình Mạng máy tính năm 2009 - Lưu hành nội bộ, Trường Đại học Đà Lạt.
2. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường năm 2005: Tìm hiểu và triển khai hệ thống mã hóa công khai – PKI
3. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường năm 2013: Nghiên cứu mô hình thống kê đánh giá tính hiệu quả của thuật toán truy vấn hai pha trong phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu bằng cấu trúc chỉ mục an toàn.
4. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2023-2024: Đề xuất phương pháp định vị hiệu quả cho hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ WiFi.
5. Thành viên đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2021: Một cách tiếp cận để xác định dấu ấn sinh học cho việc dự đoán kết quả điều trị ung thư vú.
6. Thành viên đề tài NCKH cấp trường năm 2022: Xây dựng mô hình dịch văn bản Việt – K’Ho dựa vào học sâu.
7. Đồng tác giả Sách Lập trình hướng đối tượng năm 2023 (đang chỉnh sửa).
8. Thành viên chính đề tài cấp Bộ năm 2024-2025: Nghiên cứu và phát triển hệ thống định vị trong môi trường kín dựa trên kỹ thuật WiFi RSS Fingerprinting.
9. Thành viên chính đề tài cấp Bộ năm 2024-2025: Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy học nội dung Giáo dục địa phương (GDĐP) tại trường THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
10. Hướng dẫn 05 sinh viên thực hiện đề tài NCKH SV năm 2023: Phát triển ứng dụng thu thập và phân tích dữ liệu tín hiệu WiFi trong Hệ thống định vị trong nhà.
11. Hướng dẫn 05 sinh viên thực hiện đề tài NCKH SV năm 2024: Nghiên cứu các thuật toán phân lớp cho hệ thống định vị trong nhà dựa trên kỹ thuật WiFi Fingerprinting.
12. Thành viên chính đề tài cấp Tỉnh Ninh Thuận năm 2024-2025: Quản lý và khai thác thương mại nhãn hiệu chứng nhận “Dê Ninh Thuận” theo chuỗi giá trị
13. Thành viên chính đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2024-2025: Nghiên cứu phương pháp học sâu cho hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ WiFi.