Browsing by Author Dương, Bảo Ninh (Ninh Duong-Bao)

Issue DateTitleAuthor(s)Type
2024-04-29An Adaptive Heading Estimation Method based on Holding Styles Recognition Using Smartphone SensorsNguyễn, Hữu Khánh ; Dương, Bảo Ninh (Ninh Duong-Bao) ; Nguyễn, Thị Lương ; Đỗ, Thị Lệ ; Huỳnh, Thị Thu Thủy ; Lee, Seon-WooJournal article
2022-03Analysis of Distance Measures for WiFi-based Indoor Positioning in Different SettingsDương, Bảo Ninh ; He, Jing; Nguyễn, Thị Lương; Nguyễn, Hữu KhánhConference paper
2020-03-27An effective random statistical method for Indoor Positioning System using WiFi fingerprintingDương, Bảo Ninh ; He, Jing; Vũ, Thành Trung; Đặng, Phước HuyJournal article
2023-06Evaluation of Valued Tolerance Rough Set and Decision Rules Method for WiFi-based Indoor Localization in Different EnvironmentsDương, Bảo Ninh ; He, Jing; Nguyễn, Thị Lương ; Nguyễn, Hữu Khánh ; Lee, Seon-WooConference paper
2022A Multi-condition WiFi Fingerprinting Dataset for Indoor PositioningDương, Bảo Ninh ; He, Jing; Vu-Thanh, Trung; Nguyễn, Thị Lương ; Đỗ, Thị Lệ ; Nguyễn, Hữu Khánh Conference paper
2022-05A Multi-condition WiFi Fingerprinting Dataset for Indoor PositioningDương, Bảo Ninh ; He, Jing; Vũ, Thành Trung; Nguyễn, Thị Lương; Đỗ, Thị Lệ; Nguyễn, Hữu KhánhConference paper
2022-07-30A Novel Valued Tolerance Rough Set and Decision Rules Method for Indoor Positioning Using WiFi FingerprintingDương, Bảo Ninh ; He, Jing; Thi, Luong Nguyen; Nguyễn, Hữu Khánh ; Lee, Seon-WooJournal article
2019NUCLEAR: An Efficient Method for Mining Frequent Itemsets and Generators from Closed Frequent ItemsetsPhạm, Quang Huy ; Dương, Bảo Ninh ; Philippe, Fournier-Viger; Duc, Tran; Alioune, NgomJournal article
2019-05Nuclear: An efficient method for mining frequent itemsets based on kernels and extendable setsPhạm, Quang Huy ; Trần, Đức; Dương, Bảo Ninh ; Philippe Fournier-Viger; Alioune NgomConference paper
2022-08Phân tích các công thức khoảng cách cho bài toán định vị trong nhàDương, Bảo Ninh Conference paper
2023-04A Research on Vietnamese- K’Ho Language Translation System using Neural Machine TranslationNguyễn, Thị Lương ; La, Quốc Thắng ; Trần, Nhật Quang ; Dương, Bảo Ninh ; Nguyễn, Hữu Khánh ; Phan, Thị Thanh Nga ; Khanh, Tran Ngo Nhu ; Trần, Thống Journal article
2022-07WiFi Fingerprinting-based Indoor Positioning with Machine Learning AlgorithmsNguyễn, Thị Lương; Dương, Bảo Ninh ; Phạm, Quang Huy; Nguyễn, Hữu KhánhConference paper
2022-12Đánh giá Phương pháp Tập thô dung sai định trị và luật quyết định cho bài toán định vị trong nhà trong các bộ dữ liệu khác nhauDương, Bảo Ninh ; Nguyễn, Hữu Khánh Conference paper
2023-04Đề xuất hệ thống quản lý trang trại thông minh trong chăn nuôi ứng dụng công nghệ IoT và AI tại tỉnh Lâm ĐồngNguyễn, Hữu Khánh ; Nguyễn, Thị Lương ; Dương, Bảo Ninh ; Trần, Thống Conference paper
2022Đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ VR/AR để quảng bá thương hiệu điểm đến thành phố festival hoa Đà LạtNguyễn, Thị Lương ; Nguyễn, Hữu Khánh ; Dương, Bảo Ninh ; Trương, Thị Lan Hương ; Trần, Thống Conference paper